Opracowanie planu remediacji. Opis krok po kroku


Do działań mających na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego możemy zaliczyć między innymi remediacje. Zgodnie z definicją jest to przywrócenie zanieczyszczonego terenu do stanu, który nie zagraża ludziom i środowisku. Co ważne, jej zakres i cele zostały szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz  w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Jak wygląda plan remediacji i co warto wiedzieć na jej temat?

Jakie są metody remediacji?

Najważniejszym elementem, który musi być zawarty w planie remediacji środowiska, są metody, którymi zostanie przeprowadzona. Możemy wyróżnić dwa kryteria podziału. Pierwsze z nich dotyczy miejsca prowadzonych prac. Wyróżniamy remediacje przeprowadzane w miejscu występowania miejsca zanieczyszczenia, czyli in situ oraz takie, które polegają na wymianie gruntu poprzez wywiezienie i zastąpienie go nowym, czyli ex situ. Drugim kryterium podziału remediacji jest ten ze względu na metody, czyli:

  • fizyczne, które polegają przede wszystkim na wydobyciu, składowaniu i oczyszczaniu gleby, która jest zanieczyszczona,
  • biologiczne, które polegają na wykorzystaniu mikroorganizmów,
  • chemiczne, które polegają głównie na chemicznym utlenianiu i redukcji czy odmywaniu,
  • termiczne, czyli takie, które odbywają się przy wykorzystaniu wysokich temperatur,
  • elektrochemiczne, które polegają na połączeniu zabiegów chemicznych z elektrooczyszczaniem.

Co jeszcze musi się znaleźć w planie remediacji?

W planie remediacji oprócz wybranych metod i terminach rozpoczęcia i zakończenia prac muszą się znaleźć też szczegółowe informacje na temat terenu. Mowa tutaj o wskazaniu adresu i powierzchni, aktualnym i planowanym sposobie użytkowania, właściwościach gleby i rodzaju pokrycia terenu. Oprócz tego należy też wskazać substancje, które powodują ryzyko i wyniki badań, ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi czy stanu środowiska. Ostatnim elementem planu remediacji jest opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, które są wymagane do dokonania oceny.

WRÓĆ