Remediacja środowiska

Remediacja środowiska jest procesem zmierzającym do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka na danym terenie. Jej celem jest przywrócenie środowisku gruntowo-wodnemu wcześniejszych wartości użytkowych. Dzięki naszej pomocy można pozbyć się toksycznych odpadów i związków z danego terenu i przygotować go do dalszej, bezpiecznej eksploatacji. W zakres świadczonych przez nas usług związanych z remediacją środowiska wchodzą między innymi:
 • Opracowanie planu remediacji;
 • Remediacja gruntu;
 • Oczyszczanie wód podziemnych;
 • Badania środowiska gruntowo-wodnego i jego kompleksowa ocena;
 • Wydobycie i transport zanieczyszczonego gruntu;
 • Odzysk odpadu na płytach remediacyjnych;
 • Pomoc w uzyskaniu decyzji, a także badania i sprawozdanie końcowe do RDOŚ,
 • Pomoc w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności, decyzji i pozwoleń.


Remediacja gruntu

Remediacja gruntu, tj. oczyszczanie gruntu, którego zanieczyszczenie zostało stwierdzone jest obowiązkiem władającego terenem. Procesy remediacji dotyczą gleby, ziemi i wód gruntowych. Remediacja ma na celu usunięcie zanieczyszczeń lub zredukowanie ich do poziomu dopuszczalnych norm. Obowiązkowa remediacja dotyczy zarówno historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jak i zanieczyszczenia wywołanego bieżącą działalnością właściciela gruntu. W celu dokonania oceny zanieczyszczenia gruntu przeprowadzamy m.in. analizę działalności, która może być źródłem powstania zanieczyszczenia w aktualnym czasie lub w przeszłości. Sporządzamy również wykaz zanieczyszczeń, będących źródłem zagrożenia dla gleby, ziemi i wód gruntowych. Dokonujemy wszechstronnego rozpoznania źródeł zanieczyszczenia, a także przeprowadzamy niezbędne pomiary i badania, a także odwierty. Swoje czynności opieramy na zapisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395), które określa sposoby badania gruntu.


Rodzaje remediacji gruntu

Wykonujemy różne rodzaje remediacji gruntu, dostosowane do wymagań naszych klientów oraz uwarunkowań czyszczonej przestrzeni. Są to:
 • Remediacja in – situ;
 • Remediacja ex – situ;
 • Remediacja on – site.
Remediacja in – situ to przyjazna dla środowiska metoda, która polega na usuwaniu zanieczyszczeń bez konieczności wywożenia gruntu. Oczyszczanie zachodzi na drodze sadzenia odpowiednich gatunków roślin lub wprowadzania do gleby mikroorganizmów. Jest to bardziej czasochłonna metoda w porównaniu z remediacją ex – situ, która polega na ściągnięciu skażonej warstwy gleby i wywiezieniu jej na skup odpadów. Remediacja on- site to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą wynosić gruntu – zanieczyszczona gleba jest wykopywana i oczyszczana na miejscu.


Badania środowiska gruntowo – wodnego

Badania środowiska gruntowo – wodnego to procesy szczegółowo uregulowane w przepisach prawnych. Działając w oparciu o wymogi prawne przeprowadzamy dogłębną weryfikację dokumentów, które mogą być źródłem informacji na temat potencjalnych zanieczyszczeń gleby lub ziemi. W tym celu analizujemy zapisy m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wraz z opracowaniami, a także decyzje określających warunki korzystania ze środowiska i innych istotnych dla sprawy dokumentów.


Po co jest badanie środowiska gruntowo – wodnego?

Badanie środowiska gruntowo – wodnego jest niezbędne, by oszacować zakres oraz rodzaj zanieczyszczeń i dobrać optymalną metodę remediacji. Wiedza na temat planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko pozwala uznać, czy dany teren będzie używany w przyszłości i w jakim stopniu. Remediacja ex – situ wymaga czasowego wyłączenia miejsca z eksploatacji, w przeciwieństwie do metody in – situ, dlatego powinna zostać ona wybrana tylko wtedy, gdy istnieje możliwość zaprzestania użytkowania danej przestrzeni. Jeśli w środowisku gruntowym znajduje się infrastruktura podziemna, remediacja in-situ może okazać się lepszym pomysłem: sposób ex – situ może spowodować zniszczenie tych struktur na drodze wydobywania i wywożenia zanieczyszczonego gruntu.


Oczyszczanie wód podziemnych

Oczyszczanie wód podziemnych to obowiązkowy proces w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do wód gruntowych w ilości przekraczającej przyjęte normy, gdy przeprowadzona ocena oddziaływania tych zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie oraz na stan środowiska wskazuje na konieczność poddania wód gruntowych remediacji. Badania wód podziemnych wykonujemy na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85). Badaniem zanieczyszczonych wód gruntowych zajmujemy się kompleksowo, uwzględniając również potencjalne ryzyko współistnienia zanieczyszczeń w obrębie gruntów, w których wody przepływają.


Do czego potrzebne jest oczyszczanie wód podziemnych?

Oczyszczanie wód podziemnych to procedura ważna dla wszystkich osób zamieszkujących lub użytkujących dany teren. Woda zanieczyszczona w stopniu przekraczającym przyjęte normy może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie i spowodować wystąpienie różnych chorób. Oczyszczanie wód podziemnych to dobre rozwiązanie, jeśli na danym terenie już znajdują się mieszkańcy oraz gdy dopiero się na nim pojawią; kierujemy swoją ofertę m.in. do firm deweloperskich, które dzięki oczyszczaniu wód będą miały możliwość stworzyć nabywcom mieszkań przyjazne, zdatne do życia środowisko. Jest to procedura wpływająca korzystnie na środowisko naturalne – obecne w wodzie zanieczyszczenia nie krążą po całych ekosystemach i nie niszczą obecnego tam życia, zarówno jeśli chodzi o rośliny, mikroorganizmy czy zwierzęta.

Jak wygląda proces remediacji środowiska?

To, jakie metody pracy zostaną wdrożone, zależy przede wszystkim od przyczyn zanieczyszczenia środowiska. Wyróżniamy między innymi metody fizyczne, chemiczne, termiczne, czy biologiczne.Najczęstszymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego są substancje ropopochodne i metale ciężkie, jednak każdy przypadek wymaga odrębnego postępowania badawczo-diagnostycznego. Środowisko można oczyszczać stacjonarnie, bez konieczności przewożenia gruntu lub na zasadzie wywozu gruntu skażonego i innych odpadów znajdujących się w miejscu, które ma zostać w przyszłości zagospodarowane.

Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom, szybko odnajdziemy źródło i rodzaj zanieczyszczenia, a następnie podejmiemy stosowne działania w celu przeprowadzenia kompleksowej remediacji. Sformułujemy także zalecenia, które pomogą odpowiednio zadbać o środowisko w przyszłości.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.