Składowisko odpadów zawierających azbest

Ponieważ priorytetem firmy ECO RGS jest ochrona i remediacja środowiska, wprowadziliśmy również usługi związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest. Dzięki zawarciu stosownej umowy jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Składowiska Odpadów Niebezpiecznych zawierających azbest FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. na terenie Polski. Składowisko znajduje się w Gminie Biała koło Wielunia. Wśród oferowanych przez nas usług z tego zakresu można wymienić między innymi:
  • Fachowe doradztwo związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi,
  • Przyjęcie odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia na terenie składowiska,
  • Odbiór wraz z transportem odpadów niebezpiecznych i innych,
  • Demontaż wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi – dlaczego jest ważna?

Dlaczego gospodarka odpadami niebezpiecznymi jest tak ważna dla środowiska? Ponieważ mogą one wyrządzić nieodwracalne szkody dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt czy roślin. Odpady niebezpieczne mogą być toksyczne i łatwopalne, a azbest uważa się za jedno z największych niebezpieczeństw na ziemi. Skutki jego wdychania mogą być śmiertelne i ujawniać się nawet po wielu latach, dlatego prace z nim związane należy zostawiać specjalistom. Profesjonaliści wyposażeni w odpowiednie maski i kombinezony znają metody pracy z azbestem i zutylizują go szybko i sprawnie. Przeprowadzamy rozbiórkę elementów wykonanych z azbestu, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się włókien azbestowych podczas prac z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.


Zapewniamy również transport materiałów zawierających azbest na składowisko. W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zajmujemy się unieszkodliwianiem odpadów azbestowych poprzez ich składowanie. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP pod kątem prac z azbestem. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest obejmuje prace, które wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu, chroniącego pracowników i otoczenie przed szkodliwym oddziaływaniem materiałów azbestowych. Nasza firma dysponuje odpowiednim zapleczem materiałowym i sprzętowym, które umożliwia bezpieczne gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest.


W ramach gospodarki materiałami niebezpiecznymi utylizujemy materiały z azbestu w celu zapobiegania pojawieniu się włókien azbestowych, które mogą dostać się do płuc ze wdychanym powietrzem. Wykazują one szkodliwe działanie ze względu na swoją strukturę – są bardzo cienkie i mają tendencję do osadzania się w płucach, gdzie powodują występowanie chorób nawet po wielu latach. Są to tak poważne schorzenia, jak m.in. rak płuc, pylica azbestowa czy zmiany opłucnowe. Choroby te powstają na skutek zanieczyszczenia włóknami azbestowymi, ale również zmian, jakie wywołują one w płucach ze względu na swoją budowę. Uszkadzają płuca i powodują włóknienie tkanki, co podnosi możliwość wystąpienia nowotworów. Choć stałe elementy azbestowe nie są niebezpieczne, ich obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia włókien azbestowych.

Odbiór ziemi skażonej

Mamy świadomość tego, że gospodarowanie ziemią, w szczególności skażoną jest problemowe. Dlatego wprowadziliśmy do naszych usług odbiór ziemi skażonej. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, przeprowadzą wywiad i ocenią stan gleby, a następnie odbiorą skażoną ziemię w sposób całkowicie bezpieczny. Dzięki naszej działalności nie trzeba się już martwić skażonym terenem. Oferujemy odbiór ziemi skażonej, która jest odpadem niebezpiecznym i podlega obowiązkowemu procesowi remediacji.


Zapewniamy usługi wydobycia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia zanieczyszczonej ziemi. Zajmujemy się odbiorem ziemi skażonej oraz gleby i kamieni, które zawierają substancje niebezpieczne m.in. z terenów budowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Posiadamy wymagane zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym ziemi i gleby skażonej. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.


Oferujemy odbiór ziemi skażonej różnymi zanieczyszczeniami, w tym tworzywami sztucznymi czy popiołami. Wydobędziemy też i usuniemy z terenu glebę zanieczyszczoną ściekami, które przenikają do niej wraz z wodą; zabrudzoną szkodliwymi związkami lotnymi, które są rozpuszczane w wodzie i w ten sposób dostają się do ziemi bądź są przez nią bezpośrednio pochłaniane. Niezależnie od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, możesz być pewny/a, że bezpiecznie usuniemy skażoną ziemię z Twojego terenu. Nasi pracownicy mają doświadczenie w pracy glebą skażoną ciałami stałymi bądź związkami chemicznymi różnego rodzaju.

Zachęcamy serdecznie do współpracy gminy, miasta, firmy deweloperskie i osoby prywatne, a także jednostki zajmujące się pracami związanymi z remediacją.