O NAS

Działalność firmy ECO RGS związana jest z szeroko pojętą branżą ochrony środowiska teren działania obejmuje całą Polskę. Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania dotyczące zaistniałego problemu, zapewniając pełen profesjonalizm na każdym etapie współpracy.

Naszym celem jest przyczynienie się do poprawy stanu środowiska poprzez jego remediację oraz profesjonalną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Posiadamy niezbędny potencjał techniczny i organizacyjny, wymagane uprawnienia i wiedzę, dzięki czemu realizujemy projekty zarówno dla instytucji państwowych i jednostek samorządowych jak i podmiotów prywatnych. Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów i prowadzone prace badawczo - rozwojowe powodują, że jesteśmy dla naszych kontrahentów docenianym partnerem.

Niezależnie od rodzaju zlecenia zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań. Szczególny nacisk kładziemy na odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Naszym priorytetem we współpracy z Klientami jest budowanie długotrwałych, partnerskich relacji, opartych na zaufaniu, rzetelności i profesjonalizmie.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług oraz w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015 i jakością ISO 9001:2015 a przygotowujemy się także do wdrożenia systemu BHP ISO 45001:2018.

Ponadto nasza Spółka znajduje się w grupie kapitałowej co umożliwia nam realizację w szerokim zakresie także robót ziemnych i rozbiórkowych.

dyplom-gepard dyplom-brylant

OFERTA

Odpady przemysłowe
Kompleksowa obsługa


Zajmujemy się odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Nasza oferta obejmuje cały Katalog Odpadów, m. in.:
Remediacja Środowiska
Ostateczny odbiorca

Remediacja to proces usuwania zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Najczęstszymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego są substancje ropopochodne i metale ciężkie – i to z nimi najczęściej mamy do czynienia. Metoda postępowania z zanieczyszczonym obszarem będzie wynikała między innymi z planowanego sposobu jego zagospodarowania. Posiadamy duże doświadczenie pozwalające nam na rzetelną ocenę źródła oraz rodzaju zanieczyszczenia, a w dalszym etapie odzysk odpadu wraz z uzyskaniem stosownych decyzji organów środowiskowych.Konsulting
Środowiskowy

W ramach świadczonych usług oferujemy naszym klientom fachowe doradztwo w zakresie właściwego i zgodnego z przepisami prawa ochrony środowiska gospodarowania opadami. W ramach naszych usług proponujemy m.in.:

Składowisko odpadów
zawierających azbest


Informujemy naszych Klientów o rozszerzeniu działalności o odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest

PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE

Firma w ramach swojej działalności sukcesywnie rozwija technologię oczyszczania gruntów zanieczyszczonych zarówno węglowodorami jak i metalami. Stawiamy nacisk na poprawę efektywności procesu unieszkodliwiania/odzysku zanieczyszczonej ziemi a przez to na zmniejszenie kosztów i rozwój nowych technologii. Badania prowadzimy we współpracy z Jednostkami naukowo – badawczymi z całej Polski zarówno dla technologii biologicznych jak i chemicznych.

Prowadzone prace badawcze realizowane są w następujących zakresach:
  • Współpraca z dostawcą biopreparatu i wspólnym prowadzeniu prac badawczych w celu podniesienia efektywności redukcji zanieczyszczeń,
  • Opracowanie„Autorskiej technologii optymalizacji procesu oczyszczania/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami”. Projekt realizowany we współpracy z jednostkami badawczymi z całej Polski a dofinansowany w ramach środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  • „Opracowanie (bio)technologii konsolidacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi”. Projekt realizowany wraz z Wydziałem Biologii UW i dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich z programu Inteligentny Rozwój.
Podniesienie efektywności redukcji zanieczyszczeń.
Prowadzimy testy na różnych podłożach (trociny i zrębki gałęzi drzew) jako materiałów umożliwiających namnożenie bakterii w roztworze glebowym. Jest to alternatywny sposób namnażania bakterii do tego jaki stosujemy w bioreaktorach (zbiornikach 1000 litrowych) zlokalizowanych przy pryzmach. Może być on wykorzystywany min w warunkach zimowych.

Celem „Autorskiej technologii optymalizacji procesu oczyszczania/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami”jest:
  • przeprowadzenie badań oraz opracowanie odczynników mobilizujących metale w zanieczyszczonym gruncie,
  • opracowanie metodologii w skali półprzemysłowej na wytypowanych typach roztworów,
  • przeprowadzenie prac projektowych i konstrukcyjnych mających na celu opracowanie projektu technologicznego pilotażowej linii unieszkodliwiania,
  • budowa i testy finalnej linii pilotażowej.
Wartość projektu: 6 790 255,50 zł (wkład Funduszy Europejskich: 3 746 255,00 zł)

Celem „Opracowania (bio)technologii konsolidacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi” jest:
  • opracowanie technologii mikrobiologicznej ekstrakcji metali ciężkich z gruntów zanieczyszczonych,
  • opracowanie technologii stabilizacji chemicznej metali ciężkich w gruncie za pomocą bakterii degradujących mocznik,
  • badania pilotażowe – weryfikacja wydajności opracowanej biotechnologii na pryzmach remediacyjnych.
Wartość projektu: 400 000,00 zł (wkład Funduszy Europejskich: 340 000,00 zł).

efrr

REALIZACJE

Budowa II linii Metra w Warszawie (AGP Metro, Astaldi, Gülermak)
Realizowaliśmy prace związane zarówno z rozpoznaniem stanu środowiska na planowanych obiektach (stacje, wentylatornie), odbiorem gruntów zanieczyszczonych i odpadów technologicznych jak i monitoringiem stanu środowiska w trakcie prac budowlanych. Prace realizowane od października 2016 roku do chwili obecnej. Łącznie odebraliśmy ok. 27 000 Mg gruntów zanieczyszczonych (odpad 170503*) i wykonaliśmy rozpoznania na kilku obiektach. Szacunkowa wartość zrealizowanych prac wyniosła ok. 11 mln złotych.
Modernizacja składu MPS w Mińsku Mazowieckim (AGAT S.A.)
Prace związane z rozbiórką obiektów budowalnych i demontażem infrastruktury paliwowej (likwidacja rurociągów i nalewaków, wydobycie i transport zbiorników podziemnych o poj. od 15m3-100 m3 ). Prace remediacyjne poprzez wydobycie, transport i odzysk ok. 28 500 Mg ziemi zanieczyszczonej (odpad 170503*). Wykonanie systemu monitoringu środowiska na 2 składach (MPS-1 i MPS-2) – projekty robót geologicznych oraz piezometry monitoingowe. Prace realizowane od sierpnia 2018 r, planowany termin zakończenia (monitoring) grudzień 2021. Wartość zrealizowanych prac wyniosła łącznie ok. 3,5 mln złotych.
Odbiór i odzysk gruntów zanieczyszczonych ( POLWAX S.A.)
Odbiór i odzysk ok. 38 000 Mg gruntów zanieczyszczonych (odpad o kodzie 170503*) powstałych w wyniku budowy instalacji na terenie Rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach. Prace polegały na załadunku, transporcie i odzysku gruntów silnie zanieczyszczonych olejami mineralnymi. Realizowane były od lipca do listopada 2019 r. a ich wartość wyniosła ok. 10 mln zł.

AKTUALNOŚCI

Dofinansowania do projektów unijnych

a) Grudzień 2019 Potwierdzenie przyznania dofinansowania projektu badawczo rozwojowego pt. „Autorska technologia optymalizacji procesu oczyszczania / unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami”, wartość projektu: 6 800 000,00 zł,

b) Marzec 2020 Bon na innowację p.n. „Opracowanie biotechnologii konsolidacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi”, wartość projektu: 400 000,00 zł.
Marzec 2020

Uzyskanie praw do Patentu (licencja): Patentu nr 233754 na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz nawóz organiczny z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwiecień 2020

Pozytywna opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska miejsc magazynowania odpadów.
Listopad 2020

Uzyskaliśmy zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami przepisów ochrony środowiska.

KONTAKT

Tomasz Mrzygłód
Prezes Zarządu
tel.: 600 003 283
Piotr Ratajski
Dyrektor Handlowy
tel.: 668 870 518
Agata Rogowska
Główny specjalista ds. ochrony środowiska/geolog
tel.: 696 291 23422 205 06 64
biuro@eco-rgs.pl
ul. Kozia Górka 4, 04-317 Warszawa

ECO RGS Sp. z o. o., Sp. k.
NIP: 521-37-39-884
REGON: 364798510
KRS: 0000625379
NUMER BDO: 000089912

Google Maps

ODDZIAŁ ROZALIN:
ul. Młochowska 88, 05-831 Rozalin
ODDZIAŁ KERAMZYT:
ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów