Kto może przeprowadzać badania środowiska gruntowo - wodnego?


Remediacja środowiska to złożony proces, na który składa się wiele istotnych etapów. Jednym z nich jest badanie środowiska gruntowo-wodnego połączone z jego kompleksową i dogłębną oceną. Oba te zagadnienia zostały bardzo szczegółowo uregulowane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Kiedy wykonuje się badania środowiska gruntowo-wodnego?

Znaczący postęp technologiczny oraz przemysłowy na przestrzeni kilku ostatnich dekad sprawił, że w wielu miejscach doszło do znacznej degradacji gruntów oraz wód. Duże zanieczyszczenie tych terenów często sprawia, że konieczna jest ich remediacja. Aby ją wykonać, trzeba uprzednio przeprowadzić badania środowiska gruntowo-wodnego.

Takie badania pozwalają szczegółowo zapoznać się z problemem występującym na danym terenie, w tym z rodzajem oraz skalą nagromadzonych zanieczyszczeń. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji można z kolei zaplanować dalsze działania, czyli poszczególne etapy procesu remediacji, które będą idealnie dostosowane do danego zjawiska.

Jakie podmioty mogą wykonywać badania środowiska gruntowo-wodnego?

Nie jest tak, że badanie stanu środowiska gruntowo-wodnego może wykonać na własną rękę każdy zainteresowany. Zgodnie z art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska, kompetencja taka przysługuje:

  • akredytowanym laboratoriom w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
  • certyfikowanym jednostkom badawczym, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Warto zaznaczyć, że tak restrykcyjne ograniczenie katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania tego rodzaju badań nie jest pozbawione sensu. Należy mieć na uwadze, że zarówno pobieranie próbek, jak i ich późniejsza analiza wymaga stosownego wykształcenia oraz umiejętności. Nieodpowiednio przeprowadzone badania mogą bowiem zaważyć na efektywności późniejszej remediacji oraz poszczególnych działań naprawczych.

WRÓĆ